Raport nr 15/2012 Informacja dotycząca akcjonariatu spółki

Opublikowano 15 października 2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 października 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Zarządu spółki SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

„Działając jako Zarząd spółki SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z:

1. informacją o dokonaniu przez Pana Tadeusza Dykla zawiadomień z art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie przekroczenia progu głosów: raport bieżący WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ESPI nr 12/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku, oraz

2. wydaniem 9 października 2012 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XX GCo 266/12 postanowienia o udzieleniu SPQR S.A. zabezpieczenia roszczenia poprzez zakazanie wykonywania Tadeuszowi Dykiel wszelkich praw z akcji na okaziciela serii A SPQR S.A. o numerach od 000.001 do 1.000.000, w tym zakazanie Tadeuszowi Dykiel zwoływania oraz uczestniczenia – zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika – w jakichkolwiek walnych zgromadzeniach SPQR S.A., do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy z powództwa SPQR S.A. o ustalenie, że Tadeusz Dykiel nie jest akcjonariuszem SPQR S.A (przedmiotowe postanowienie jest skuteczne z chwilą jego wydania i nie wymaga doręczenia jakiemukolwiek podmiotowi),

stwierdzam z całą stanowczością, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu SPQR S.A. – wbrew swojej treści – wymienione w punkcie 1 zawiadomienie, nie pochodzi od osoby będącej akcjonariuszem SPQR S.A.

Pan Tadeusz Dykiel – jakkolwiek kilkukrotnie informował SPQR S.A., że posiada znaczący pakiet jej akcji, do chwili obecnej, pomimo wezwań Zarządu, w żaden sposób nie wykazał swojej legitymacji materialnej jako akcjonariusz SPQR S.A. Przedłożone przez niego dokumenty są niewystarczające do stwierdzenia, czy osoba ta jest akcjonariuszem spółki.

W związku z powyższym oświadczam, że wskazane powyżej zawiadomienie nie pochodzi od osoby będącej akcjonariuszem SPQR S.A. gdyż nie wykazała ona, że jest akcjonariuszem spółki.”

Opublikowano w