Raport nr 16/2019 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Opublikowano 7 czerwca 2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienia:

– od Mateusza Holly zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) o zwiększeniu bezpośredniego udziału Mateusza Holly w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 25%.

– od Mateusza Holly działającego w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Mariuszem Muszyńskim, Pretium Investments Sp. z o.o. (obecnie: Pretium Investments ASI Sp. z o.o.), Mateuszem Holly, Romualdem Holly, Piotrem Kumięgą, Trans.eu Group S.A., Piotrem Hunkerem, Rafałem Godojem, Ryszardem Burdkiem, Natalią Jackowiak, Elżbietą Boryń, Rafałem Pietrzakiem, Arkadiuszem Przybyszewskim oraz Krzysztofem Kłyszem („Strony Porozumienia”) zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 i ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) o zwiększeniu udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 100%, tj. o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

– od Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) o zwiększeniu bezpośredniego udziału Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 20%.

– od Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie z dnia 7 czerwca 2019 roku sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 87 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) o zwiększeniu: (i) pośredniego udziału Mariusza Muszyńskiego, poprzez spółkę Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 20%; oraz (ii) łącznie bezpośredniego i pośredniego udziału Mariusza Muszyńskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 2,71 p.p.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego.

Opublikowano w