Raport nr 17/2018 Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu obligacji serii F

Opublikowano 27 sierpnia 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „WDB”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2018 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do obligatariuszy posiadających 600 sztuk obligacji serii F Spółki (dalej łącznie: „Obligacje”) z wnioskiem o ich przedterminowy wykup. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu zadłużenie WDB z tytułu obligacji serii F wynosi 600.000,00 zł.

Obligacje serii F są obligacjami 2-letnimi, które zostały wyemitowane (przydzielone) 31 października 2017 r.

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji mogą one zostać wykupione przed terminem zapadalności na wniosek Spółki, za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody innych obligatariuszy.

WDB zaproponuje wykup Obligacji, w celu umorzenia w terminie do 31 października 2018 roku.

O obligacjach serii F Spółka informowała raportami bieżącymi nr 18/2017 i 20/2017 oraz opublikowanymi za pośrednictwem Elektronicznej Bay Informacji (system EBI) raportami bieżącymi nr 19/2017 i 20/2017.

Opublikowano w