Raport nr 17/2019 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki

Opublikowano 7 czerwca 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, zawiadamia, że na podstawie otrzymanych zawiadomień od akcjonariuszy Spółka powzięła informację, że w dniu 4 czerwca 2019 roku nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy zawartego pomiędzy Mariuszem Muszyńskim, Pretium Investments Sp. z o.o. (obecnie: Pretium Investments ASI Sp. z o.o.), Mateuszem Holly, Romualdem Holly, Piotrem Kumięgą, Trans.eu Group S.A., Piotrem Hunkerem, Rafałem Godojem, Ryszardem Burdkiem, Natalią Jackowiak, Elżbietą Boryń, Rafałem Pietrzakiem, Arkadiuszem Przybyszewskim oraz Krzysztofem Kłyszem („Porozumienie Akcjonariuszy”) („Przymusowy Wykup”).

Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Spółki należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj. 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (zero złoty 10/100) każda, stanowiących, po zaokrągleniu, 9,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu, 9,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki objęte żądaniem Przymusowego Wykupu zostały nabyte przez Mateusza Holly, Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. oraz Piotra Kumięgę, tj. Mateusz Holly nabył 735.394 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, Pretium Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. nabyła 551.546 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji Spółki oraz Piotr Kumięga nabył 551.546 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji Spółki.

Opublikowano w