Raport nr 18/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 11.06.2019 r.

Opublikowano 11 czerwca 2019

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 roku.

Mateusz Holly – 4 863 318 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 4 863 318 głosów stanowiących 29,65 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 23,90% w ogólnej liczbie głosów.

Piotr Kumięga- 3 171 296 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 171 296 głosów stanowiących 19,34% udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 15,58% w ogólnej liczbie głosów.

Pretium Investments ASI Sp. z o.o. – 3 595 015 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 595 015 głosów stanowiących 21,92 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 17,67 % w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Muszyński – 1 556 244 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 556 244 głosów stanowiących 9,49 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 7,65% w ogólnej liczbie głosów.
Trans.eu Group S.A. – 3 050 100 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 050 100 głosów stanowiących 18,60 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 14,99 % w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji i głosów uczestniczących w ZWZ Spółki w dniu 11 czerwca 2019 roku wynosiła 16 400 705, co stanowi 80,59 % kapitału zakładowego Spółki oraz 80,59% w ogólnej liczbie głosów.

Opublikowano w