Raport nr 20/2019 Złożenie wniosku o udzielnie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

Opublikowano 14 czerwca 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku przekazanego za pośrednictwem systemu EBI dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., że Spółka w dniu 14 czerwca 2019 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Przedmiotowy wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 4.864.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja; 1.289.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja oraz 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja; zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLWDBBU00018.

Opublikowano w