Raport nr 21/2016 Przydział Obligacji serii E

Opublikowano 21 grudnia 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału 1 150 Obligacji imiennych serii E (dalej: Obligacje), o łącznej wartości nominalnej 1 150 000,00 zł.

Cena emisyjna Obligacji równa jest wartości nominalnej Obligacji tj, 1.000,00 (tysiąc) złotych każda. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na 6% w skali roku, z terminem zapadalności przypadającym na 2 lata od daty przydziału. Odsetki zostaną wypłacone jednorazowo wraz z wartością nominalną Obligacji w terminie zapadalności.

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238).

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Spółki.

Opublikowano w