Raport nr 25/2018 Porozumienie w sprawie nabywania akcji Spółki

Opublikowano 27 listopada 2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż 27 listopada 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Muszyńskiego, działającego w imieniu własnym oraz Pretium Investments Sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6), ust. 3 i ust. 5 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). Jego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w