Raport NR 25/2019 Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW

Opublikowano 17 września 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
w której określono termin zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 24 września 2019 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 24/2019 w dniu 10 września 2019 roku, Spółka wystąpiła w dniu 17 września 2019 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 24 września 2019 roku. Ponadto, Spółka wystąpiła w dniu 17 września 2019 roku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o wycofanie z depozytu wszystkich akcji Spółki i ustanie uczestnictwa w typie Emitent.

Opublikowano w