Raport nr 3/2018 Rekomendacja Zarządu Spółki dot. wypłaty dywidendy

Opublikowano 21 marca 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ‘’Spółka’’ albo ‘’Emitent’’) informuje, iż zgodnie z polityką dywidendy określoną w raporcie EBI 37/2013 z dnia 02 października 2013 roku Zarząd Spółki w dniu 21 marca 2018 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z części wypracowanego przez Emitenta rocznego zysku netto przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w wysokości 0,10 zł na akcję. Łączna kwota przeznaczona do wypłaty wyniesie 2 035 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Opublikowano w