Raport nr 32/2018 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E, F i G

Opublikowano 12 grudnia 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1237/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Na podstawie ww. uchwały Zarząd GPW postanowił wyznaczyć 14 grudnia 2018 roku jako dzień pierwszego notowania:

– 2.000.000 akcji serii E,

-1.289.600 akcji serii F,

– 350.000 akcji serii G,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 14 grudnia 2018 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLWDBBU00018” oraz notować ww. akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WDBBU” i oznaczeniem „WDB”.

Opublikowano w