Raport nr 34/2018 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Opublikowano 13 grudnia 2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż 13 grudnia 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusz Muszyńskiego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu Porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI 25/2018, sporządzone w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6), ust. 3 i ust. 5 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w