Raport nr 4/2018 Odstąpienie od realizacji porozumienia dot. WDB HealthCare Sp. z o.o.

Opublikowano 17 kwietnia 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „WDB”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2018 r. został poinformowany przez Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: „TIG”) o zamiarze sprzedaży przez tę spółkę wszystkich udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o. (dalej: „WDB HC”). W związku z porozumieniem, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2016 (dalej: „Porozumienie”) i wynikającym z niego potencjalnym prawem WDB do odkupu części udziałów WDB HC, WDB i TIG w dniu 17 kwietnia 2018 r. dokonały ustaleń stanowiących, że WDB nie będzie korzystać z ww. prawa.

Decyzja WDB podyktowana jest postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., w wyniku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. Insurance Distribution Directive – IDD). Zgodnie z ww. ustawą broker ubezpieczeniowy nie może posiadać akcji lub udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Ze względu na wskazaną zmianę stanu prawnego, Spółka nie będzie mogła uczestniczyć w rozwoju WDB HC, w związku z czym Porozumienie zostanie rozwiązane.

Opublikowano w