Raport nr 5/2016 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 10 czerwca 2016

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Wysokiej informuje, iż w dniu 10.06.2016 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące:

– transakcji kupna przez podmiot z nim powiązany Pretium Investments Sp. z o.o., 115 000 szt. akcji Spółki serii F po cenie 0,10 zł za jedną akcję. Kupno akcji nastąpiła w dniu 06.06.2016 roku, w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej.

— transakcji sprzedaży przez podmiot z nim powiązany Pretium Investments Sp. z o.o., 115 000 szt. akcji Spółki po cenie 0,10 zł za jedną akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 06.06.2016 roku, w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Opublikowano w