Raport nr 6/2017 Warunkowa rejestracja akcji spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w KDPW

Opublikowano 23 maja 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”, „WDB”) informuje, iż w dniu 23 maja 2017 roku otrzymał informacje, iż w dniu 22 maja 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawiał zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.639.600 (trzy miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), każda oraz oznaczyć je kodem PLWDBBU00018, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.

Zarejestrowanie wskazanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania.

Opublikowano w