Raport nr 7/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2016 r.

Opublikowano 6 lipca 2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Krzysztof Cichecki – 884 332 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 884 332 stanowiących 6,85 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 4,35 % w ogólnej liczbie głosów.

Kurtier spółka z o. o. SKA – 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 000 000 stanowiących 7,75 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 4,91 % w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Muszyński – 1 025 000 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 025 000 stanowiących 7,94 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 5,04 % w ogólnej liczbie głosów.

Pretium Investments sp. z o.o. – 3 121 215 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 121 215 stanowiących 24,19 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 15,34 % w ogólnej liczbie głosów.

Mateusz Holly – 2 755 906 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 2 755 906 stanowiących 21,36% udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 13,54 % w ogólnej liczbie głosów.

Logintrans sp. z o.o. – 3 050 100 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 050 100 stanowiących 23,64 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 14,99 % w ogólnej liczbie głosów.

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY- 1 066 752 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 066 752 stanowiących 8,27 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 5,24 % w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji i głosów uczestniczących w ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku wynosiła 12 903 305, co stanowi 63,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 63,41% w ogólnej liczbie głosów.

Opublikowano w